• Základní škola a Mateřská škola

  Základní škola a Mateřská škola

 • Černičák

  Černičák

 • Městský úřad

  Městský úřad

 • Fotbalové hřiště

  Fotbalové hřiště

 • Kulturní dům

  Kulturní dům

 • Pošta

  Pošta

 • Sportovní areál

  Sportovní areál

 • Obřadní síň

  Obřadní síň

Úvod


Město Horní Jiřetín

Pozvánka

Mimořádná opatření – co aktuálně platí

Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.

 

 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

 

Uvolňování opatření

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Uváděn do praxe bude jen za předpokladu, že se situace bude i nadále vyvíjet dobře. V přehledu naleznete, kdy a které obchody, služby či školní aktivity se postupně obnoví, pokud bude situace příznivá.

Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 23. 4. 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření. Časový harmonogram níže byl aktualizován a je platný k 23. 4.

POVOLUJE SE

20. dubna 2020

 • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 studentů.
  Individuální konzultace; individuální zkoušky, zejména státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky, kterými se řádně ukončuje studium; individuální přítomnost při laboratorních, experimentálních, uměleckých a praktických aktivitách a praxích nebo klinické a praktické výuce, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, popř. dokončení bakalářských, diplomových nebo disertačních prací); individuální návštěvy knihoven a studoven pro všechny ročníky za účelem pouze příjmu či odevzdání studijní literatury.
 • Řemesla s provozovnou
 • Farmářské trhy a tržiště, další trhy a tržiště
 • Autobazary a autosalóny
 • Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT)
 • Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek (účastnit obřadu se mohou snoubenci, dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci či osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše čtyři další osoby)

Doporučení MZ ČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020

POVOLUJE SE

24. dubna 2020

 • Na veřejně dostupných místech lze pobývat nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a je nutno zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry
 • Trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností v menší skupině za splnění definovaných podmínek
 • Bohoslužby s účastí nejvýše 15 osob za splnění definovaných podmínek
 • Účast na spolkové činnosti za splnění definovaných podmínek
 • Sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech v menší skupině za splnění definovaných podmínek

POVOLUJE SE

27. dubna 2020

 • Provozovny do 2 500 m2 (včetně turistických informačních center), pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2(netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách) za splnění definovaných podmínek
 • Autoškoly a centra pro zdokonalovací výcvik řidičů za splnění definovaných podmínek
 • Posilovny a fitness centra za splnění definovaných podmínek
 • Knihovny za splnění definovaných podmínek
 • Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory) za splnění definovaných podmínek
 • Překročení státních hranic za splnění definovaných podmínek
 • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – za splnění definovaných podmínek jsou povolené tyto činnosti:
  • osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi,
  • individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury, 
  • osobní přítomnost studentů na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • realizace laboratorní, experimentální nebo umělecké práce zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob.

Povolení neplatí pro:

povoluje_se_2.-vlna-2
 • provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5 000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor,
 • provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,
 • kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko,
 • restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko,  
 • školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdejní okénko mimo provozovnu,
 • zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost

Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např. ohraničovací bezpečnostní pásky).

Výsledky jednání vlády 23. dubna 2020

POVOLÍ SE
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

11. května 2020

 • Všechny provozovny v nákupních centrech*
 • Provozovny nad 2 500 m2, které nejsou v nákupních centrech
 • Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek
 • Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby
 • Muzea, galerie a výstavní síně
 • Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory)
 • Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti
 • Možnost individuální přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria
 • Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
 • Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

* v případě pozitivní epidemiologické situace a za specifických hygienických podmínek

POVOLÍ SE
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

25. května 2020

 • Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky (vnitřní prostory)
 • Hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren)
 • Taxislužby (dosud nepovolené)
 • Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing)
 • Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek
 • Kulturní, společenské, sportovní akce (počet osob bude specifikován)
 • Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku
 • Další včetně opatření v cestovním ruchu
 • Svatby za specifických hygienických podmínek
 • Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (včetně vnitřních prostor)
 • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.

Ochrana rizikových skupin pedagogických i nepedagogických zaměstnanců bude zajištěná pokračováním v domácí karanténě.

Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční výuky z domu.

Uvedená možnost platí i pro některé typy speciálních základních škol (pro zrakově postižené, žáky s vadami řeči).

Základní školy ani střední školy nebudou do 30. 6. 2020 otevřeny pro povinnou školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech textu); platí to i pro ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod.).

Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15 s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla podle možnosti dodržená zásada jedno dítě v lavici. Složení jednotlivých skupin je neměnné. Dítě nemůže skupiny měnit.

Nošení roušek v průběhu vyučování je doporučené, při výuce v lavicích může vyučující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky musí mít dětí u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové práci.

Nošení roušek je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy nebo školského zařízení.

Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Doporučit zřízení provizorní šatny v rámci zadní části třídy. Dohled na chodbách o přestávkách.

Provoz školní družiny, školního klubu ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny.

Tělesná výchova není povolena.

Otevření jídelen se zváží až následně podle aktuální epidemiologické situace a místních podmínek, pokud jde o možnost oddělení jednotlivých školních skupin.

Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného přehlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let).

MZ ČR doporučí zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření k tomuto datu (pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace), za přesně stanovených podmínek.

ZVÁŽÍ SE POVOLENÍ
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

Nejdříve od 1. června 2020

 • Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách.
 • Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin.

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

Ostatní činnosti budou povoleny následně během června dle aktuální epidemiologické situace.

 

 

Děti do 2 let a samotní řidiči v autě nemusí nosit pokrývku úst a nosu mimo bydliště

 

Vláda dnes vzala na vědomí několik mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Podpořila výjimku pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) a prodloužení krizových opatření.

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 31. března 2020 mimořádné opatření, kterým se stanovují výjimky z dosud platného krizové opatření schváleného vládou. Děti do dvou let věku a řidiči motorových vozidel, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, nově nemusí mít pokrývku úst a nosu. Pro ostatní nadále platí povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest v místech mimo bydliště. Takovou ochranou je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Shodli jsme se, že roušky či podobná zábrana úst a nosu může velmi malým dětem znesnadňovat dýchání, proto jsme stanovili výjimku pro děti do dvou let. Také není nutné, aby řidiči, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, kdy nehrozí přenos šířením kapének na jinou osobu, měli nutně roušku,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na základě jednání vlády se také se stávajícími výjimkami prodlužuje uzavření obchodů, restaurací, omezení pohybu osob a omezený provoz úřadů do 11. dubna 2020. „Z hlediska epidemiologické situace a vývoje onemocnění je na místě, abychom tato opatření nyní drželi minimálně do doby velikonoční. Můžeme tak zásadním způsobem ovlivnit průběh epidemie u nás. Poté vše znovu vyhodnotíme. Musíme být trpěliví. Děkuji všem, že opatření dodržují,“ dodal ministr Vojtěch.

Na obrázku může být: text

Na obrázku může být: 1 person, text

Vážení obyvatelé Horního Jiřetína a Černic, pokud máte zájem o látkové roušky, které ušily a šijí naše dobrovolníce - PATŘÍ JIM VELKÉ DÍKY- budou zdarma k mání na MěÚ Horní Jiřetín dnes (25. 3. 2020) od 13:00 - 16:00 nebo v pátek (27. 3. 2020) od 8:00 - 12:00. V dalším týdnu potom v upravených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 13:00 - 16:00. Pokud by vám žádná z uvedených možností nevyhovovala, kontaktujte nás a domluvíme se (725 136 863, mistostarosta@hornijiretin.cz, podatelna@hornijiretin.cz). SPOLEČNĚ VŠE ZVLÁDNEME!

 

Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna, schválila také další kroky na podporu zaměstnavatelů

 

Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6 hodin ráno. O prodloužení mimořádného opatření proti šíření koronaviru rozhodla v pondělí 23. března 2020 vláda. Ministři během videokonference schválili také další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ. Poslanecké sněmovně vláda předloží ke schválení nový schodek státního rozpočtu na letošní rok ve výši 200 miliard korun.

Mimořádné opatření, kterým vláda po vyhlášení stavu nouze omezila do úterý 24. března až na výjimky volný pohyb a pobyt osob, bude kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice rozhodnutím vlády prodlouženo až do 1. dubna 6.00 hodin ráno. Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná mimořádná opatření, kterými je například omezen až na přesně stanovené výjimky maloobchodní prodej a prodej služeb, zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích, omezen provoz úřadů či zrušeno placení v modrých parkovacích zónách.
Vláda po diskusi přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.
Vláda ve stavu legislativní nouze připravila a schválila několik mimořádných legislativních norem, které předloží ke zrychlenému řízení Parlamentu ČR. Ministerstvo financí vypracovalo návrh novely zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, který s ohledem na předpokládaný výpadek příjmů a nárůst výdajů v souvislosti s přijatými opatřeními na pomoc české ekonomice a pracujícím počítá s navýšením schodku státního rozpočtu z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Další informace v tiskové zprávě Ministerstva financí.
Vláda do Parlamentu předloží také návrh zákona, kterým osobám samostatně výdělečně činným na půl roku odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění. Odpuštění odvodů se bude týkat asi milionu živnostníků, přičemž doba od března do srpna se jim normálně započítá do důchodového pojištění. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na .
Podobně mají být živnostníkům mimořádnou novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištěníodpuštěny i povinné platby na zdravotní pojištění.
Poslanci na zítřejším mimořádném zasedání sněmovny dostanou k projednání také návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Vláda v něm navrhuje odložení spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze a na stejnou dobu chce pro podnikatele výjimku z povinnosti EET používat kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
Vláda přijala také tzv. liberační balíček, jímž podnikatelům mimo jiné navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení daňové ztráty a navrhuje posunout termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. srpna 2020. Shrnutí úlev v daňové oblasti přináší tisková zpráva Ministerstva financí.
Do Parlamentu zamíří i návrh na odložení a změnu v organizaci státní maturitní zkoušky a jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotná přijímací zkouška má být pouze jednokolová a proběhne v horizontu nejméně čtrnácti dnů po skončení zákazu školní docházky. Státní část maturit se letos má omezit pouze na didaktické testy, tedy bez písemných prací z českého a cizího jazyka, přičemž jejich výsledky bude mimořádně vyhodnocovat přímo dotčená škola. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Ministři odsouhlasili také další kroky v rámci programu Antivirus Ministerstva práce a sociálních věcí. Nově dostanou od státu finanční kompenzaci i zaměstnavatelé, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou vyrábět z důvodu omezení dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení poptávky po jejích výrobcích či službách. Přesnější informace o schválených podmínkách pomoc naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.
Ministři schválili také pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce. Opatření umožní například akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem či poskytnout garantovanou podporu i na provozní financování. Ministerstvo zemědělství přeložilo vládě rovněž návrh opatření v sektoru zemědělství, potravinářství a lesnictví, s cílem minimalizovat dopady pandemie koronaviru na celý sektor a na celou společnost. Navržené kroky, jako navýšení národních zdrojů v Programu rozvoje venkova či maximální využití evropských dotací na snižování dopadů koronavirové krize, mají za cíl udržet rostlinnou i živočišnou výrobu na takové úrovni, aby nedošlo k fatálním dopadům na české producenty. Více v tiskové zprávěMinisterstva zemědělství.
Vláda se zabývala opět rovněž problematikou přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů. Dosavadní nastavení jejich režimu se totiž stalo předmětem četné kritiky ze strany starostů a hejtmanů dotčených obcí a krajů, protože pendleři pracujících v rizikových oblastech po návratu do ČR často nedbali nařízených přísných omezení pohybu. Ministři proto schválili další změnu režimu, a to tak, že zaměstnanci pracující v blízkém přeshraničí se po návratu do ČR budou muset automaticky podrobit čtrnáctidenní karanténě.
V praxi to znamená, že si zájemci o tuto práci budou muset v místě zaměstnání najít dočasné ubytování. Toto opatření se zatím nebude týkat osob pracujících na Slovensku a v Polsku, kde není tak kritická epidemiologická situace jako v Německu a Rakousku.
Vláda také na podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi rozhodla od 24. března do odvolání zrušit poplatky za odesílání datových zpráv
Vláda také odsouhlasila rozhodnutí ministra zdravotnictví zrušit zákaz přímých mezinárodních letů z Korejské republiky na všechna česká letiště, protože tento zákaz pozbyl smyslu poté, co byl 13. března 2020 přijat plošný zákaz vstupu všech cizinců na území ČR. Ministři schválili inavýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců krajských hygienických stanic a Hygienické stanice hlavního města Prahy, aby jim mohly být adekvátně proplaceny přesčasy.

Zdroj: Tisková zpráva Úřadu vlády

Na obrázku může být: text

 

Vyjádření starosty města k aktuální situaci

Vážení spoluobčané,

Situace kolem epidemie koronaviru nás všechny vystavuje různým zkouškám. Kompetence města sice v tomto směru nejsou velké, ale můžeme alespoň trochu ulehčit těm, na které četná omezení dopadají nejvíce.
Vláda ČR svým usnesením č. 240 z 16.3. 2020 doporučila lidem starším 70 let nevycházet ze svých domovů a zároveň nařídila starostům zajistit těmto lidem „zvládání základních životních potřeb včetně nákupů potravin a léků“. Naše město již před tímto usnesením nabídlo občanům, nejen seniorům, ale všem, kteří si z různých důvodů nemohou obstarat běžné věci, dovoz nákupů, odvoz k lékaři apod. Tuto službu zřizujeme prostřednictvím hornojiřetínské Jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Všichni, kteří máte takovou potřebu, volejte prosím buďto starostu města (724081095) nebo velitele JSDH Františka Smoláka (777951597).
Město po dohodě s vedením školy prozatím neuzavírá mateřskou školku.
Vláda naprosto selhala v problematice zajištění tolik potřebných zdravotnických pomůcek především pro lékaře, kteří jsou v první linii kontaktu s potenciálně nakaženými pacienty. Naši lékaři se však přesto snaží fungovat a mnohé tak riskují. Zaslouží si veliké uznání. Zubní lékařka MUDr. Ramešová navzdory kritickému nedostatku roušek ordinuje ve dnech po – čt od 8.00 do 10.00 hod, aby řešila akutní případy. Také ordinace praktického lékaře MUDr. Pohanky je denně k dispozici na tel. 602475585 a na mailu pohankamedical@gmail.com. V případě potřeby se prosím neváhejte se svými dotazy a problémy obracet právě na uvedené kontakty.
Vážení spoluobčané, nepodceňujme prosím zdravotní rizika spojená se současnou epidemií a zkusme dodržovat alespoň ta základní doporučená opatření pro snížení pravděpodobnosti přenosu nákazy. Přeji Vám všem pokud možno klidné dny a pevné zdraví, nepochybuji, že naše město současnou složitou situaci zvládne.
Vladimír Buřt

 

Pomoc seniorům 

Město Horní Jiřetín nabízí dovoz nákupu prostřednictvím JSDH Horní Jiřetín pro seniory a občany, kteří si v současné situaci nemohou nákup zajistit sami. V případě zájmu se obracejte na velitele JSDH Františka Smoláka 777 951 597 nebo starostu města Vladimíra Buřta 724 081 095.

 

Upozornění_praktický lékař v Horním Jiřetíně

Praktický lékař v Horním Jiřetíně MUDr. Jiří Pohanka bude v běžných ordinačních hodinách k dispozici na telefonu 602 475 585. Aby se minimalizovaly osobní návštěvy v ordinaci, je MUDr. Pohanka připraven vydávat eNeschopenky a eRecepty po telefonické konzultaci na výše uvedeném čísle. Důvodem je skutečnost, že lékař za současné situace musí na každého pacienta nahlížet jako na potenciálně nakaženého COVID-19. V současné době nejsou k dispozici téměř žádné ochranné pomůcky.

 

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 215 

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020  do 6:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. individuální duchovní péče a služby,
 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje

a) zaměstnavatelům

 1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

 1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
 2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

IV. zrušuje

 1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,
 2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové


Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

 

 

Na obrázku může být: 7 people, including Jiří Beneš, Ivana Benešová and Karolina Kvasničková , people standing a outdoor

Na obrázku může být: 7 people, including Gabriela Rákosová and Jiří Beneš , people standing , suit a indoor

Na obrázku může být: 18 people, including Jiri Hynes, Helena Záděrová, Michal Novotný, Květa Sotaková and Franta Soptik , people standing a indoorNa obrázku může být: 4 people, people standing , hat a outdoor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Státní plavební správa
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek, č.j. 1301/DC/20
více
MěÚ Litvínov, odbor stavební úřad
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, č.j. MELT/36043/2020
více
Město Horní Jiřetín
Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2019
více
Usnesení ZM 2020
Usnesení ZM 13/2020 - 10.03.2020
více
Usnesení ZM 2020
Usnesení ZM 12/2020 - 12.02.2020
více
Varhanní koncert
více
Příměstský tábor pro ZŠ Horní Jiřetín
více
Mimořádná opatření – co aktuálně platí
více
Město Horní Jiřetín
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku ze psů
více
Svazek obcí v regionu Krušných hor
Oznámení
více
Spanilá jízda_9. 5. 2020
více
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Informace
více
Smlouva o dílo na zhotovení územního plánu
více
UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ_www.mzcr.cz
více
Knihovna Horní Jiřetín_5. 5. 2020
více
VS Římskokatolická farnost 2020
více
UPOZORNĚNÍ MěÚ HORNÍ JIŘETÍN
více
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 31. 3. 2020
více
Smlouva o zajištění koncertů
více
Rozdáváme roušky
více
Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu
více
Vyjádření starosty k aktuální situaci
více
MUDr. Miloslava Ramešová_upozornění
více
VS TJ Sokol Horní Jiřetín 2020
více
MOŽNOST DONÁŠKY NÁKUPU
více
MUDr. Jiří Pohanka_upozornění
více
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
více
Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob
více
NOVÁ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 14. 3. 2020
více
DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI
více
NOUZOVÝ STAV
více
UPOZORNĚNÍ!
více
Svazek obcí v regionu Krušných hor
Oznámení
více
Vědomostní soutěž
více
JIŘÍKOVINY 2020
více
Usnesení ZM 2019
Usnesení ZM 4/2019 - 06.02.2019
více
Usnesení ZM 2019
Usnesení ZM 5/2019 - 06.03.2019
více
Usnesení ZM 2019
Usnesení ZM 11/2019 - 16.12.2019
více
Usnesení ZM 2019
Usnesení ZM 10/2019 - 21.11.2019
více
Usnesení ZM 2019
Usnesení ZM 9/2019 - 16.10.2019
více
Usnesení ZM 2019
Usnesení ZM 8/2019 - 24.07.2019
více
Usnesení ZM 2019
Usnesení ZM 7/2019 - 26.06.2019
více
Usnesení ZM 2019
Usnesení ZM 6/2019 - 22.05.2019
více
ČEZ Distribuce, a. s. PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA
více
VÝSTRAHA
více
SčVK NEHODA_VODA
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů
více
PLES MĚSTA HORNÍ JIŘETÍN
více
VALENTEEN PARTY
více
VALENTEEN PARTY
více
MASOPUSTNÍ PRŮVOD 2020
více
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
více
HASIČSKÝ PLES V ČERNICÍCH
více
PLES MĚSTA HORNÍ JIŘETÍN
více
Městský úřad Horní Jiřetín
Úřední hodiny v závěru roku 2019
více
Město Horní Jiřetín
Oznámení o místě vyvěšení Střednědobého výhledu 2021 - 2023 Města Horní Jiřetín
více
Město Horní Jiřetín
Střednědobý výhled 2021 - 2023
více
Střednědobý výhled 2021 - 2023
více
Město Horní Jiřetín
Oznámení o místě vyvěšení rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2020
více
Město Horní Jiřetín
Rozpočet 2020
více
Rozpočet 2020
více
PROGRAM PROSINEC 2019
více
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
více
Rozpočtové opatření č. 14, 15
více
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtových opatření č. 14,15/2019
více
Město Horní Jiřetín
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ÚSC Horní Jiřetín 2021 - 2023
více
Město Horní Jiřetín
Oznámení o místě zveřejnění Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu ÚSC Horní Jiřetín 2021 - 2021
více
Město Horní Jiřetín
Návrh rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2020
více
Město Horní Jiřetín
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ÚSC Horní Jiřetín 2021 - 2023
více
Město Horní Jiřetín
Oznámení o místě zveřejnění Návrhu rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2020
více
Město Horní Jiřetín
Návrh rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2020
více
Svazek obcí v regionu krušných hor
Oznámení
více
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
více
RETROPARTY_MŮJ GOTT
více
Rozpočtové opatření č. 10, 11, 12, 13
více
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtových opatření č. 10,11,12,13/2019
více
POŠTA PARTNER_UPOZORNĚNÍ
více
Oživlá strašidla na Jezeří
více
Joga v kulturním domě 2019
více
Státní pozemkový úřad
Oznámení o zamýšleném převodu
více
ÚSMĚVY URŠULY KLUKOVÉ
více
MessenJah_koncert
více
POŠTA PARTNER HORNÍ JIŘETÍN_UPOZORNĚNÍ
více
Svazek obcí v regionu Krušných hor
Oznámení
více
PIÁNKO PRO JEZEŘÍ
více
ZÁBAVA SE SKANZENEM
více
LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA
více
ČERNICKÝ BRAŇÁČEK
více
Smlouva o dílo
"Přípojky NN 0,4 kV pro objekty v majetku města II. etapa"
více
Městské informační středisko
více
POŠTA PARTNER HORNÍ JIŘETÍN
více
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNA
více
Cvičení žen
více
Zájezd na houby
více
Zájezd na houby
více
Smlouva o poskytnutí dotace - POHANKA MEDICAL, s.r.o.
více
Výlet do Tropického ostrova
více
MěÚ Litvínov, odbor SE - oddělení registru vozidel, čj.MELT/60206/2019/KOC/DZ - 5
více
POUTNÍ MŠE SVATÁ
více
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI A POUŤ 2019
více
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI A POUŤ 2019
více
Rozpočtové opatření č. 8, 9
více
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtových opatření č. 8,9/2019
více
Smlouva o dílo
Obnova technického stavu svítidel veřejného osvětlení v Horním Jiřetíně
více
Oznámení o místě vyvěšení závěrečného účtu města Horní Jiřetín za rok 2018
více
Oznámení o místě vyvěšení závěrečného účtu města Horní Jiřetín za rok 2017
více
Město Horní Jiřetín
Závěrečný účet za rok 2018
více
Závěrečný účet za rok 2017
více
Upozornění_sběrný dvůr uzavřen
více
Svazek obcí v regionu Krušných hor
Oznámení
více
PŘÍJEM VĚTVÍ DO BIOODPADU
Přijímáme větve do bioodpadu v délce max. 50 cm
více
PŘÍJEM PNEUMATIK
Od 15.06.2019 příjem pneumatik za poplatek (více informací na sběrném dvoře)
více
VÝLET - Tropical Islands 21.08.2019
Město Horní Jiřetín pořádá výlet do Tropického ostrova (Německo)
více
VÝLET - MIRAKULUM 17.07.2019
Město Horní Jiřetín pořádá výlet do zábavně naučného parku MIRAKULUM
více
Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5, 6, 7
více
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtových opatření č. 3,4,5,6,7/2019
více
Kupní smlouva
Pozemky stp. č. 35, stp. č. 551, stp. č. 1115, p. č. 69/2, 69/3 a 70/1 k.ú. Horní Jiřetín
více
Kupní smlouva
Pozemky stp. č. 39/1 a stp. č. 39/2 k.ú. Horní Jiřetín
více
OČKOVÁNÍ PSŮ 2019
více
Hurá prázdniny
více
Černická dvanáctistovka
více
Den dětí v Černicích
více
Město Horní Jiřetín
Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2018
více
PUTOVÁNÍ ZA VÍLOU MARIBYLOU
více
UPOZORNĚNÍ_KNIHOVNA
více
Vydávání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
UPOZORNĚNÍ_MěÚ UZAVŘEN
více
Pozvánka na 1. zasedání OVK
více
Varhanní koncert v kostele
více
UPOZORNĚNÍ_MěÚ uzavřen
více
Svazek obcí v regionu Krušných hor
Oznámení
více
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
více
VS Římskokatolická církev 2019
více
TRUCK TRIAL SHOW HORNÍ JIŘETÍN 2019
více
DUBEN 2019_PROGRAM
více
Žádost vlastníka či nájemce o povolení kácení dřevin
více
Oznámení o kácení dřevin
více
Návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu
více
Kupní smlouva
Pozemky stp. č. 4, stp. č. 5, p. č. 174, p. č. 172, p. č. 176, p. č. 177, p. č. 179, p. č. 178, p. č. 206/1, p. č. 259, p. č. 205/2 vše k. ú. Jezeří
více
Závěrečný účet a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2017 - Návrh
více
Závěrečný účet města Horní Jiřetín za rok 2017 - Návrh
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Vybudování neveřejné části přípojky splaškové kanalizace pro st.p. 365 v Horním Jiřetíně
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
Domovní biologická ČOV Černice č.p. 112
více
Smlouva o poskytnutí dotace - POHANKA MEDICAL, s.r.o.
více
Smlouva o dílo
Přípojka VN 22 kV včetně trafostanice a dvou přípojek NN 0,4kV
více
VS TJ Sokol Horní Jiřetín 2019
více
Smlouva o dílo
Město Horní Jiřetín - Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi
více
Kotlíkové půjčky
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 2/2019
více
Stanovení minimálního počtu členů OVK a informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Stanovení minimálního počtu členů OVK a informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí v regionu Krušných hor
více
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí v regionu Krušných hor za rok 2018
více
VS TJ Sokol Horní Jiřetín 2019
více
JIŘÍKOVINY 2019
více
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ
více
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2019
více
BŘEZEN 2019_PROGRAM
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 1/2019
více
PREZENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU
více
Usnesení ZM 2018
Usnesení ZM 3/2018 - 17.12.2018
více
Usnesení ZM 2018
Usnesení ZM 2/2018 - 26.11.2018
více
ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
více
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
více
PLES MĚSTA 2019
více
MESSENJAH
více
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 11/2018, 12/2018 a 13/2018
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Rozpočtový výhled na roky 2020 až 2022
více
Rozpočet 2019
více
Oznámení o místě vyvěšení rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2019
více
Oznámení o místě vyvěšení střednědobého rozpočtového výhledu města Horní Jiřetín na roky 2020 až 2022
více
Svazek obcí v regionu Krušných hor
Oznámení
více
Betlémské světlo
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 9/2018 a 10/2018
více
Upozornění!
více
KULTURNÍ PROSINEC 2018
více
Usnesení ZM 2018
Usnesení ZM (ustavující) 1/2018 - 31.10.2018
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 7/2018 a 8/2018
více
Vernisáž
více
Strašidelná výprava!
více
UPOZORNĚNÍ SBĚRNÝ DVŮR
více
Usnesení ZM 2018
Usnesení ZM 29/2018 - 05.09.2018
více
Mimořádné situace a doporučená ochrana
více
Krizová karta
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 5/2018 a 6/2018
více
CARPATIA CASTLE_DEVIANT
více
POHÁDKA PRO DĚTI_O PEJSKOVI A KOČIČCE
více
Úsměvy Iva Šmoldase
více
Bankomat v Horním Jiřetíně
více
Oznámení o místě vyvěšení závěrečného účtu města Horní Jiřetín za rok 2017
více
Závěrečný účet a účetní závěrka města Horní Jiřetín za rok 2017 - Návrh
více
Usnesení ZM 2018
Usnesení ZM 28/2018 - 20.06.2018
více
JIŘÍKOVINY 2018
více
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI A POUŤ 2018
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
více
Smlouva o dílo
více
Svazek obcí v regionu Krušných hor
Oznámení
více
Laco Deczi_koncert
více
Usnesení ZM 2018
Usnesení ZM 27/2018 - 25.04.2018
více
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
více
Zásady ochrany osobních údajů
více
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 2/2018, 3/2018, 4/2018
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
DEN MATEK 13. 5.
více
Usnesení ZM 2018
Usnesení ZM 26/2018 - 21.02.2018
více
TRUCK TRIAL SHOW HORNÍ JIŘETÍN 2018
více
OBLASTNÍ PŘEBOR_GYMNASTIKA
více
Indie Rickshow v Horním Jiřetíně_filmový dokument
více
KULTURA DUBEN 2018
více
Svazek obcí v regionu krušných hor
Oznámení
více
VS Římskokatolická farnost Horní Jiřetín 2018
více
VS Římskokatolická farnost Horní Jiřetín 2018
více
VS Klub přátel Základní školy a Mateřské školy Horní Jiřetín 2018
více
VS TJ Sokol Horní Jiřetín 2018
více
VS Klub přátel Základní školy a Mateřské školy Horní Jiřetín 2018
více
VS TJ Sokol Horní Jiřetín 2018
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Oznámení o místě vyvěšení Rozpočtového opatření č. 1/2018
více
POSLEDNÍ JARO NA DOLE CENTRUM_FOTOVÝSTAVA
více
KULTURA BŘEZEN 2018
více
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÝ DVŮR
POZOR ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO DVORA od 1.3. 2018
více
Hasičský ples v Černicích
více
Josef Alois Náhlovský a Pepa Štross
více
Dvojkoncert_dvě podoby heavy metalu
více
ValenTeenská party
více
Masopustní průvod 11. 2. 2018
více
Městský ples 16. 2. 2018
více
Svazek obcí v regionu Krušných hor
Oznámení
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
více
Oznámení o místě vyvěšení rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2018
více
Rozpočet 2018
více
Usnesení ZM 2017
Usnesení ZM 25/2017 - 11.12.2017
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
více
Výkaz FIN 2-12M
více
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ČERNICÍCH
více
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V HORNÍM JIŘETÍNĚ
více
Usnesení ZM 2017
Usnesení ZM 24/2017 - 11.10.2017
více
Změna rozpisu rozpočtu č. 2
více
Změna rozpisu rozpočtu č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Listopad_program
více
Infocentrum uzavřeno!
více
Usnesení ZM 2017
Usnesení ZM 23/2017 - 08.08.2017
více
UPOZORNĚNÍ NA "FALEŠNÉ OPRAVÁŘE STŘECH"
více
V Lese_filmová premiéra
více
DEVADESÁTKOVÁ RETROPARTY
více
Václavská zábava s kapelou Skanzen
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
více
VS Klub přátel ZŠ a MŠ Horní Jiřetín (2017)
více
VS Římskokatolická farnost (2017)
více
VS TJ Sokol Horní Jiřetín (2017)
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
více
VS TJ Sokol Horní Jiřetín (2017)
více
VS Římskokatolická farnost (2017)
více
VS Klub přátel ZŠ a MŠ Horní Jiřetín (2017)
více
JÓGA - každou středu od 18.00 hod.
ZAČÍNÁME 20.09.2017
více
Rozlučka s létem_26. 8. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 7 a č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 5 a č. 6
více
Usnesení ZM 2017
Usnesení ZM 22/2017 - 19.06.2017
více
JIŘÍKOVINY 2017
více
JIŘÍKOVINY 2016
více
INFOCENTRUM
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
o regulaci hlučných činností
více
Setkání pamětníků a hostů
více
Městské slavnosti a pouť
více
Oznámení o místě vyvěšení závěrečného účtu města Horní Jiřetín za rok 2016
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Koncert Wabiho Daňka se odkládá!!!
více
Zábavní park BELANTIS
více
Usnesení ZM 2017
Usnesení ZM 21/2017 15.05.2017
více
HURÁPRÁZDNINY NA KOUPALIŠTI
více
Autorský výlet na Jezeří
více
AKADEMIE ODDÍLU MODERNÍ GYMNASTIKY
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
ZÁJEZD DO DINO PARKU
více
Cestou k zámku_festival
více
Tradiční běh a Dětský den v Černicích
více
Nový územní plán
více
Územní plán sídelního útvaru Horní Jiřetín a Černice/schváleno 1998
více
Údaje o vydané ÚPD
více
TRUCK TRIAL SHOW HORNÍ JIŘETÍN 2017
více
Májky a Jiříkovská zábava
více
Usnesení ZM 2017
Usnesení ZM 20/2017 27.03.2017
více
Usnesení ZM 2017
Usnesení ZM 19/2017 13.03. a 14.03.2017
více
Oznámení o místě vyvěšení rozpočtového výhledu města Horní Jiřetín na roky 2017 až 2020
více
Rozpočtový výhled na roky 2017 až 2020
více
Úřad práce Most
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond
více
Oznámení o místě vyvěšení rozpočtu města Horní Jiřetín na rok 2017
více
Rozpočet 2017
více
Usnesení ZM 2017
Usnesení ZM 18/2017 13.02.2017
více
Reportáž_masopustní průvod
více
Reportáž_městský ples
více
POHÁDKA O SMOLÍČKOVI
více
KULTURNÍ PROGRAM_BŘEZEN
více
Masopustní průvod
více
Pavel Dobeš_předprodej vstupenek!
více
Cestovatelská přednáška v kulturním domě
více
Dobrovolní hasiči v reportáži
více
Reportáž_kulturní rok 2016
více
Městský ples
více
Usnesení ZM 2016
Usnesení ZM 17/2016 19.12.2016
více
Jaroslav Suchánek a Pepa Štross
více
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016
OZV č. 3/2016, o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu
více
Betlémské světlo
více
Fotografická výstava_vernisáž
více
Usnesení ZM 2016
Usnesení ZM 16/2016 16.11.2016
více
AKCE_PROSINEC
více
Rozsvěcení vánočního stromečku_6. 12.
více
KONTROLY KOTLŮ
více
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÝ DVŮR
POZOR ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO DVORA od 15.11. 2018
více
Usnesení ZM 2016
Usnesení ZM 15/2016 14.09.2016
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
více
Smlouva o poskytnutí příspěvku
více
VS Klub přátel ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
více
VS Římskokatolická farnost
více
VS TJ Sokol Horní Jiřetín
více
Jednací řád zastupitelstva města Horní Jiřetín
více