Evidence obyvatel

ČINNOST OHLAŠOVNY PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ K TRVALÉMU POBYTU

Při přihlašování k trvalému pobytu postupuje ohlašovna podle:

 • zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhlášky ministerstva vnitra č. 296/2004 Sb.
 • vyhlášky ministerstva vnitra č. 299/2006 Sb.

Kdo je oprávněn jednat:

 • změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan ohlašovně v místě nového trvalého bydliště
 • za občana mladšího 15 let ohlásí změnu jeho zákonný zástupce, popř. pěstoun
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům ohlásí změnu jeho zákonný zástupce

Doklady nutné s sebou:

 • platný občanský průkaz (bez ustřižené části z důvodu změny trvalého pobytu)
 • doklad o vlastnictví bytu či domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva), nebo předložit písemné úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na ohlašovně)

Správní poplatek:

 •  poplatek za změnu trvalého pobytu je 50 Kč a platí se v hotovosti přímo v podatelně zdejšího úřadu (děti do 15ti let poplatek neplatí)

 Další činnosti, které jsou požadovány:

 •  po ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen do 15 pracovních dnů požádat o vydání nového občanského průkazu z důvodu změny povinného údaje

 

ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU na návrh oprávněné osoby

V řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu se vždy vydává rozhodnutí ve správním řízení.

Kdo je oprávněn jednat:

 • podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba (např. nájemce, provozovatel ubytovny)

Doklady nutné s sebou:

 • platný občanský průkaz
 • písemný návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • navrhovatel musí předložit originál dokladu o vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu
 • rozsudek o rozvodu
 • rozsudek určovací žaloby o užívacím právu
 • potvrzení o odhlášení z plateb spojených s užíváním bytu

Formulář:

 •  návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze vyzvednou na ohlašovně (oddělení evidence obyvatel) nebo je ke stažení v sekci Formuláře na webových stránka www.hornijiretin.strankyobce.cz

Lhůty k vyřízení:

 •  o zrušení údaje o místu trvalého pobytu správní orgán rozhodne v souladu se správním řádem bez zbytečného odkladu

Další činnosti, které jsou požadovány:

 •  navrhovatel je povinen prokázat existenci zákonných důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu (neužívání objektu nebo jeho vymezené části a zánik užívacího práva občana k objektu nebo jeho vymezené části)
 • osoba, které je údaj o trvalém pobytu zrušen je povinna požádat o vydání nového občanského průkazu z důvodu změny povinného údaje

Kdo jsou účastníci řízení:

 • navrhovatel
 • osoba, jíž má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen

Správní poplatky:

 •  nejsou stanoveny