Evidence obyvatel

TRVALÝ POBYT OBYVATEL

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Při přihlášení k trvalému pobytu je zapotřebí dostavit se osobně na MěÚ Horní Jiřetín.

Kdo ohlašuje místo pobytu:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřeným zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

Doklady nutné s sebou:

1. Je-li přihlašovaná osoba nájemce nebo vlastníkem nemovitosti, předloží k jednání:

 • občanský průkaz, nemá-li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 • nájemní smlouvu (popř. kupní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí, kterými doloží vlastnictví nemovitosti)
 • za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

2. Není-li přihlašovaná osoba nájemcem nebo majitelem bytu, předloží k jednání:

 • občanský průkaz, nemá-li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je večřejnou listinou, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 • nájemní smlouvu (popř. kupní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí), je nutná přímá účast nájemce nebo vlastníka nemovitosti, který dá požadovaný souhlas k přihlášení osobně při jednání (lze nahradit úředně ověřeným souhlasem nájemce nebo vlastníka nemovitosti)
 • za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost platným občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu (podle § 10 odst. 7 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel) a současně vydá občanovi potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Dle § 14 odst. 1 písm. d) zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu.

Bližší informace jsou na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx 

ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Kdo je oprávněn jednat:

Podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba (např. nájemce, provozovatel ubytovny)

Kdo rozhoduje o zrušení místa trvalého pobytu:

 • ohlašovna z moci úřední,
 • ohlašovna na návrh navrhovatele - vlastníka objektu nebo jeho vymezené části, nebo oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek

Lhůty k vyřízení:

 •  o zrušení údaje o místu trvalého pobytu správní orgán rozhodne v souladu se správním řádem bez zbytečného odkladu

Co předložit:

 •  podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu (lze vyzvednout na ohlašovně nebo je ke stažení v sekci Formuláře na webových stránkách města Horní Jiřetín - www.hornijiretin.cz)
 • prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana - zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo vymezenou část,
 • prokázat totožnost občanským nebo jiným dokladem totožnosti,
 • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo

Správní poplatky:

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, tj. Horní Jiřetín, Potoční č.p. 15/1.

Zrušením trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu, Občan, kterému byl zrušen trvalý pobyt, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti (občana staršího 15 let) o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci. Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá. Zda skutečně dojde ke kontaktu s hledanou osobou záleží pouze na rozhodnutí této osoby.

Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě. V případě, že šetřením bude zjištěno, že kontaktovaná osoba zemřela, bude o této skutečnosti kontaktující srozuměn.

Správní poplatek:

 •  správní poplatek za zprostředkování kontaktu je 500,- Kč

UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU

Občan sdělí své rozhodnutí o ukončení trvalého pobytu na území České republiky na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, tj. na MěÚ Horní Jiřetín.

Kdo ukončuje místo trvalého pobytu:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezeno tak, že není způsobilý ohlásit ukončení místa trvalého pobytu,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Co předložit:

 •  sdělit tuto skutečnost písemně; sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednicvím datové schránky.
 • prokázat totožnost občanským průkazem, popř. cestovním dokladem.

Správní poplatek:

 •  za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100,- Kč