INFORMACE PRO OBČANY

COVID-19_aktuální situace

 

Aktuální situace 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Prezentace-Aktu%C3%A1ln%C3%AD-epidemiologick%C3%A1-situace.pdf

 

Deset nejčastěji kladených dotazů v souvislosti s pravidly k táborům a letním rekreacím v roce 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/deset-nejcasteji-kladenych-dotazu-v-souvislosti-s-pravidly-k-taborum-a-letnim-rekreacim-2020

 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/

 


Varhanní koncert


Příměstský tábor pro ZŠ Horní Jiřetín


Mimořádná opatření – co aktuálně platí

Mimořádná opatření – co aktuálně platí

Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.
 

Spanilá jízda_9. 5. 2020

Vážení obyvatelé Horního Jiřetína a Černic,

jako připomínku Truck Trial Show Horní Jiřetín, která se letos nemůže

uskutečnit v tradičním termínu, uspořádáme 9. 5. spanilou jízdu.

Tentokrát projede Horním Jiřetínem hned dvakrát od točny autobusu

až k Triole a podíváme se také do Černic. Začínáme ve 13 hodin.

Doufáme, že účástníkům pořádně zamáváte. Spanilé jízdy se vedle

zúčastní také JSDH Horní Jiřetín a

Draci Horní Jiřetín.


UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ_www.mzcr.cz

Uvolňování opatření

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Uváděn do praxe bude jen za předpokladu, že se situace bude i nadále vyvíjet dobře. V přehledu naleznete, kdy a které obchody, služby či školní aktivity se postupně obnoví, pokud bude situace příznivá.

Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 23. 4. 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření. Časový harmonogram níže byl aktualizován a je platný k 23. 4.

 

POVOLUJE SE

20. dubna 2020

 • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 studentů.
  Individuální konzultace; individuální zkoušky, zejména státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky, kterými se řádně ukončuje studium; individuální přítomnost při laboratorních, experimentálních, uměleckých a praktických aktivitách a praxích nebo klinické a praktické výuce, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, popř. dokončení bakalářských, diplomových nebo disertačních prací); individuální návštěvy knihoven a studoven pro všechny ročníky za účelem pouze příjmu či odevzdání studijní literatury.
 • Řemesla s provozovnou
 • Farmářské trhy a tržiště, další trhy a tržiště
 • Autobazary a autosalóny
 • Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT)
 • Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek (účastnit obřadu se mohou snoubenci, dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci či osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše čtyři další osoby)

Doporučení MZ ČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020

POVOLUJE SE

24. dubna 2020

 • Na veřejně dostupných místech lze pobývat nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a je nutno zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry
 • Trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností v menší skupině za splnění definovaných podmínek
 • Bohoslužby s účastí nejvýše 15 osob za splnění definovaných podmínek
 • Účast na spolkové činnosti za splnění definovaných podmínek
 • Sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech v menší skupině za splnění definovaných podmínek

 

POVOLUJE SE

27. dubna 2020

 • Provozovny do 2 500 m2 (včetně turistických informačních center), pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2(netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách) za splnění definovaných podmínek
 • Autoškoly a centra pro zdokonalovací výcvik řidičů za splnění definovaných podmínek
 • Posilovny a fitness centra za splnění definovaných podmínek
 • Knihovny za splnění definovaných podmínek
 • Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory) za splnění definovaných podmínek
 • Překročení státních hranic za splnění definovaných podmínek
 • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – za splnění definovaných podmínek jsou povolené tyto činnosti:
  • osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi,
  • individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury, 
  • osobní přítomnost studentů na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • realizace laboratorní, experimentální nebo umělecké práce zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob.

Povolení neplatí pro:

povoluje_se_2.-vlna-2
 • provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5 000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor,
 • provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,
 • kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko,
 • restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko,  
 • školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdejní okénko mimo provozovnu,
 • zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost

Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např. ohraničovací bezpečnostní pásky).

Výsledky jednání vlády 23. dubna 2020

 

POVOLÍ SE
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

11. května 2020

 • Všechny provozovny v nákupních centrech*
 • Provozovny nad 2 500 m2, které nejsou v nákupních centrech
 • Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek
 • Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby
 • Muzea, galerie a výstavní síně
 • Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory)
 • Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti
 • Možnost individuální přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria
 • Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
 • Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

* v případě pozitivní epidemiologické situace a za specifických hygienických podmínek

 

POVOLÍ SE
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

25. května 2020

 • Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky (vnitřní prostory)
 • Hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren)
 • Taxislužby (dosud nepovolené)
 • Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing)
 • Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek
 • Kulturní, společenské, sportovní akce (počet osob bude specifikován)
 • Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku
 • Další včetně opatření v cestovním ruchu
 • Svatby za specifických hygienických podmínek
 • Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (včetně vnitřních prostor)
 • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.

Ochrana rizikových skupin pedagogických i nepedagogických zaměstnanců bude zajištěná pokračováním v domácí karanténě.

Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční výuky z domu.

Uvedená možnost platí i pro některé typy speciálních základních škol (pro zrakově postižené, žáky s vadami řeči).

Základní školy ani střední školy nebudou do 30. 6. 2020 otevřeny pro povinnou školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech textu); platí to i pro ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod.).

Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15 s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla podle možnosti dodržená zásada jedno dítě v lavici. Složení jednotlivých skupin je neměnné. Dítě nemůže skupiny měnit.

Nošení roušek v průběhu vyučování je doporučené, při výuce v lavicích může vyučující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky musí mít dětí u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové práci.

Nošení roušek je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy nebo školského zařízení.

Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Doporučit zřízení provizorní šatny v rámci zadní části třídy. Dohled na chodbách o přestávkách.

Provoz školní družiny, školního klubu ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny.

Tělesná výchova není povolena.

Otevření jídelen se zváží až následně podle aktuální epidemiologické situace a místních podmínek, pokud jde o možnost oddělení jednotlivých školních skupin.

Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného přehlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let).

MZ ČR doporučí zřizovatelům předškolních zařízení jejich otevření k tomuto datu (pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace), za přesně stanovených podmínek.

 

ZVÁŽÍ SE POVOLENÍ
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

Nejdříve od 1. června 2020

 • Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách.
 • Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin.

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

Ostatní činnosti budou povoleny následně během června dle aktuální epidemiologické situace.


Knihovna Horní Jiřetín_5. 5. 2020

Knihovna v Horním Jiřetíně se čtenářům otevře 5. 5. 2020.

Provozní hodiny v tradičních časech (úterý a čtvrtek / 14:00 - 17:30).


UPOZORNĚNÍ MěÚ HORNÍ JIŘETÍN

Vážení obyvatelé Horního Jiřetína a Černic, navštěvujte MěÚ Horní Jiřetín v

upravených úředních hodinách (po a st od 13:00 - 16:00) pouze v neodkladných

záležitostech. Pro své dotazy, žádosti ad. využijte prosím mejl nebo

tel. (476 734 283, starosta 724 081 095 / starosta@hornijiretin.cz, místostarosta

725 136 863 / mistostarosta@hornijiretin.cz. LÁTKOVÉ ROUŠKY, KTERÉ MÁME, SI

SAMOZŘEJMĚ MŮŽETE VYZVEDÁVAT DÁLE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 31. 3. 2020

Není k dispozici žádný popis fotky.

Na obrázku může být: text

Na obrázku může být: text

Na obrázku může být: text

Na obrázku může být: 1 person, text

Děti do 2 let a samotní řidiči v autě nemusí nosit pokrývku úst a nosu mimo bydliště

 

Vláda dnes vzala na vědomí několik mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Podpořila výjimku pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) a prodloužení krizových opatření.

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 31. března 2020 mimořádné opatření, kterým se stanovují výjimky z dosud platného krizové opatření schváleného vládou. Děti do dvou let věku a řidiči motorových vozidel, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, nově nemusí mít pokrývku úst a nosu. Pro ostatní nadále platí povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest v místech mimo bydliště. Takovou ochranou je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Shodli jsme se, že roušky či podobná zábrana úst a nosu může velmi malým dětem znesnadňovat dýchání, proto jsme stanovili výjimku pro děti do dvou let. Také není nutné, aby řidiči, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, kdy nehrozí přenos šířením kapének na jinou osobu, měli nutně roušku,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na základě jednání vlády se také se stávajícími výjimkami prodlužuje uzavření obchodů, restaurací, omezení pohybu osob a omezený provoz úřadů do 11. dubna 2020. „Z hlediska epidemiologické situace a vývoje onemocnění je na místě, abychom tato opatření nyní drželi minimálně do doby velikonoční. Můžeme tak zásadním způsobem ovlivnit průběh epidemie u nás. Poté vše znovu vyhodnotíme. Musíme být trpěliví. Děkuji všem, že opatření dodržují,“ dodal ministr Vojtěch.

 

 

 


Rozdáváme roušky

Vážení obyvatelé Horního Jiřetína a Černic,

pokud máte zájem o látkové roušky, které ušily a šijí naše dobrovolníce

- PATŘÍ JIM VELKÉ DÍKY- budou zdarma k mání na MěÚ Horní Jiřetín dnes (25. 3. 2020)

od 13:00 - 16:00 nebo v pátek (27. 3. 2020) od 8:00 - 12:00. V dalším týdnu potom v upravených

úředních hodinách v pondělí a ve středu od 13:00 - 16:00. Pokud by vám žádná z uvedených

možností nevyhovovala, kontaktujte nás a domluvíme se (725 136 863, mistostarosta@hornijiretin.cz,

podatelna@hornijiretin.cz).

SPOLEČNĚ VŠE ZVLÁDNEME!


Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu

Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna, schválila také další kroky na podporu zaměstnavatelů

 

Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6 hodin ráno. O prodloužení mimořádného opatření proti šíření koronaviru rozhodla v pondělí 23. března 2020 vláda. Ministři během videokonference schválili také další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ. Poslanecké sněmovně vláda předloží ke schválení nový schodek státního rozpočtu na letošní rok ve výši 200 miliard korun.

Mimořádné opatření, kterým vláda po vyhlášení stavu nouze omezila do úterý 24. března až na výjimky volný pohyb a pobyt osob, bude kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice rozhodnutím vlády prodlouženo až do 1. dubna 6.00 hodin ráno. Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná mimořádná opatření, kterými je například omezen až na přesně stanovené výjimky maloobchodní prodej a prodej služeb, zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích, omezen provoz úřadů či zrušeno placení v modrých parkovacích zónách.
Vláda po diskusi přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.
Vláda ve stavu legislativní nouze připravila a schválila několik mimořádných legislativních norem, které předloží ke zrychlenému řízení Parlamentu ČR. Ministerstvo financí vypracovalo návrh novely zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, který s ohledem na předpokládaný výpadek příjmů a nárůst výdajů v souvislosti s přijatými opatřeními na pomoc české ekonomice a pracujícím počítá s navýšením schodku státního rozpočtu z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Další informace v tiskové zprávě Ministerstva financí.
Vláda do Parlamentu předloží také návrh zákona, kterým osobám samostatně výdělečně činným na půl roku odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění. Odpuštění odvodů se bude týkat asi milionu živnostníků, přičemž doba od března do srpna se jim normálně započítá do důchodového pojištění. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na .
Podobně mají být živnostníkům mimořádnou novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištěníodpuštěny i povinné platby na zdravotní pojištění.
Poslanci na zítřejším mimořádném zasedání sněmovny dostanou k projednání také návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Vláda v něm navrhuje odložení spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze a na stejnou dobu chce pro podnikatele výjimku z povinnosti EET používat kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
Vláda přijala také tzv. liberační balíček, jímž podnikatelům mimo jiné navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení daňové ztráty a navrhuje posunout termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. srpna 2020. Shrnutí úlev v daňové oblasti přináší tisková zpráva Ministerstva financí.
Do Parlamentu zamíří i návrh na odložení a změnu v organizaci státní maturitní zkoušky a jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotná přijímací zkouška má být pouze jednokolová a proběhne v horizontu nejméně čtrnácti dnů po skončení zákazu školní docházky. Státní část maturit se letos má omezit pouze na didaktické testy, tedy bez písemných prací z českého a cizího jazyka, přičemž jejich výsledky bude mimořádně vyhodnocovat přímo dotčená škola. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Ministři odsouhlasili také další kroky v rámci programu Antivirus Ministerstva práce a sociálních věcí. Nově dostanou od státu finanční kompenzaci i zaměstnavatelé, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou vyrábět z důvodu omezení dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení poptávky po jejích výrobcích či službách. Přesnější informace o schválených podmínkách pomoc naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.
Ministři schválili také pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce. Opatření umožní například akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem či poskytnout garantovanou podporu i na provozní financování. Ministerstvo zemědělství přeložilo vládě rovněž návrh opatření v sektoru zemědělství, potravinářství a lesnictví, s cílem minimalizovat dopady pandemie koronaviru na celý sektor a na celou společnost. Navržené kroky, jako navýšení národních zdrojů v Programu rozvoje venkova či maximální využití evropských dotací na snižování dopadů koronavirové krize, mají za cíl udržet rostlinnou i živočišnou výrobu na takové úrovni, aby nedošlo k fatálním dopadům na české producenty. Více v tiskové zprávěMinisterstva zemědělství.
Vláda se zabývala opět rovněž problematikou přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů. Dosavadní nastavení jejich režimu se totiž stalo předmětem četné kritiky ze strany starostů a hejtmanů dotčených obcí a krajů, protože pendleři pracujících v rizikových oblastech po návratu do ČR často nedbali nařízených přísných omezení pohybu. Ministři proto schválili další změnu režimu, a to tak, že zaměstnanci pracující v blízkém přeshraničí se po návratu do ČR budou muset automaticky podrobit čtrnáctidenní karanténě.
V praxi to znamená, že si zájemci o tuto práci budou muset v místě zaměstnání najít dočasné ubytování. Toto opatření se zatím nebude týkat osob pracujících na Slovensku a v Polsku, kde není tak kritická epidemiologická situace jako v Německu a Rakousku.
Vláda také na podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi rozhodla od 24. března do odvolání zrušit poplatky za odesílání datových zpráv
Vláda také odsouhlasila rozhodnutí ministra zdravotnictví zrušit zákaz přímých mezinárodních letů z Korejské republiky na všechna česká letiště, protože tento zákaz pozbyl smyslu poté, co byl 13. března 2020 přijat plošný zákaz vstupu všech cizinců na území ČR. Ministři schválili inavýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců krajských hygienických stanic a Hygienické stanice hlavního města Prahy, aby jim mohly být adekvátně proplaceny přesčasy.

Zdroj: Tisková zpráva Úřadu vlády


Vyjádření starosty k aktuální situaci

Vyjádření starosty města k aktuální situaci

Vážení spoluobčané,

Situace kolem epidemie koronaviru nás všechny vystavuje různým zkouškám.

Kompetence města sice v tomto směru nejsou velké, ale můžeme alespoň trochu

ulehčit těm, na které četná omezení dopadají nejvíce.
Vláda ČR svým usnesením č. 240 z 16.3. 2020 doporučila lidem starším 70 let

nevycházet ze svých domovů a zároveň nařídila starostům zajistit těmto lidem

zvládání základních životních potřeb včetně nákupů potravin a léků“. Naše město

již před tímto usnesením nabídlo občanům, nejen seniorům, ale všem, kteří si z různých

důvodů nemohou obstarat běžné věci, dovoz nákupů, odvoz k lékaři apod. Tuto službu

zřizujeme prostřednictvím hornojiřetínské Jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Všichni,

kteří máte takovou potřebu, volejte prosím buďto starostu města (724081095) nebo velitele

JSDH Františka Smoláka (777951597).

Město po dohodě s vedením školy prozatím neuzavírá mateřskou školku.
Vláda naprosto selhala v problematice zajištění tolik potřebných zdravotnických pomůcek

především pro lékaře, kteří jsou v první linii kontaktu s potenciálně nakaženými pacienty.

Naši lékaři se však přesto snaží fungovat a mnohé tak riskují. Zaslouží si veliké uznání.

Zubní lékařka MUDr. Ramešová navzdory kritickému nedostatku roušek ordinuje ve dnech

po – čt od 8.00 do 10.00 hod, aby řešila akutní případy. Také ordinace praktického lékaře

MUDr. Pohanky je denně k dispozici na tel. 602475585 a na mailu pohankamedical@gmail.com.

V případě potřeby se prosím neváhejte se svými dotazy a problémy obracet právě na uvedené kontakty.

Vážení spoluobčané, nepodceňujme prosím zdravotní rizika spojená se současnou epidemií a zkusme

dodržovat alespoň ta základní doporučená opatření pro snížení pravděpodobnosti přenosu nákazy.

Přeji Vám všem pokud možno klidné dny a pevné zdraví, nepochybuji, že naše město současnou složitou

situaci zvládne.
Vladimír Buřt


MUDr. Miloslava Ramešová_upozornění

 

Ordinace praktické zubní lékařky MUDr. Miloslavy Ramešové z důvodu nedostatku

ochranných pomůcek omezuje svůj provoz. Zubní ordinace bude fungovat od

pondělí do čtvrtka od 8:00 - 10:00.


MOŽNOST DONÁŠKY NÁKUPU

 

Město Horní Jiřetín nabízí dovoz nákupu prostřednictvím JSDH Horní Jiřetín

pro seniory a občany, kteří si v současné situaci nemohou nákup zajistit sami.

V případě zájmu se obracejte na velitele JSDH Františka Smoláka 777 951 597

nebo starostu města Vladimíra Buřta 724 081 095.


MUDr. Jiří Pohanka_upozornění

 

Praktický lékař v Horním Jiřetíně MUDr. Jiří Pohanka bude v běžných

ordinačních hodinách k dispozici na telefonu 602 475 585 nebo mailu

pohankamedical@gmail.com. Aby se minimalizovaly osobní návštěvy

v ordinaci, je MUDr. Pohanka připraven vydávat eNeschopenky a eRecepty

po telefonické konzultaci na výše uvedeném čísle. Důvodem je skutečnost,

že lékař za současné situace musí na každého pacienta nahlížet jako na

potenciálně nakaženého COVID-19. V současné době nejsou k dispozici téměř

žádné ochranné pomůcky.


ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

 

Úřední hodiny MěÚ Horní Jiřetín

Po 13:00 - 16:00

St  13:00 - 16:00


Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

16. 3. 2020

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 215 

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020  do 6:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. individuální duchovní péče a služby,
 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje

a) zaměstnavatelům

 1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

 1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
 2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

IV. zrušuje

 1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,
 2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové


Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

 


NOVÁ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 14. 3. 2020

Vláda rozhodla o uzavření všech obchodů kromě prodejen potravin,

lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 14. března 2020 od 6.00 na 10 dní o uzavření všech obchodů , s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.
 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. března 2020 č. 211

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda

I.          z a k a z u j e

 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
 • potravin,
 • výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • pohonných hmot,
 • paliv,
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
 • malých domácích zvířat,
 • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • novin a časopisů,
 • tabákových výrobků,
 • služeb prádelen a čistíren,
 • prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,
 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,
 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
 1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,

 

II. ruší s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 199.


DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI

Ministerstvo zdravotnictví spouští nové webové stránky ke koronaviru


V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v České republice spouští od 12. března Ministerstvo

zdravotnictví ČR nové stránky https://koronavirus.mzcr.cz. Široká veřejnost zde najde aktuální

statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a opatření vydaná v souvislosti s koronavirem.

Stránky jsou průběžně aktualizovány.


NOUZOVÝ STAV

 


UPOZORNĚNÍ!


ČEZ Distribuce, a. s. PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA

ČEZ Distribuce, a. s. PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA

02.03.2020 (08:00 - 13:00) - plánovaná odstávka č. 110060694038

Horní Jiřetín - Horní Jiřetín, okres Most

Horní Jiřetín
parc. č. 4052/5

Janovská
65/18, 192/6, 197/14, 198/16, 201/10, 202/4, 236/8, 276/2, 281/7, 287/5, 296/9, 303/11, 305/13, 306/15, 314/1, 328/12, 329/19, 438/17, 451/3

Lipová
51/67, 52/65, 54/63, 55/61, 56/59, 58/57, 60/53, 64/49

Mostecká
31/12, 39/78, 46/44, 63, 66/45, 67/43, 68/41, 69/39, 70/29, 71/27, 72/23, 73/31, 78/14, 80/20, 81/26, 82/24, 84/40, 85/42, 86/46, 87/50, 88/48, 92/54, 93/58, 94/60, 95/62, 96/66, 97/68, 152/37, 170/10, 220/56, 234/28, 235/34, 258/52, 266/33, 267/35, 280/64, 284/25, 288/22, 488/47, 489/38, 528/16, 531, 557/36, parc. č. 3060/2

nám. 1. máje
50/2, 153/1

Školní
98/4, 99/6, 100/8, 101/10, 102/12, 104/14, 177/2

Tichá
61/1, 62/2, 309/3


VÝSTRAHA

Výstraha před silným větrem
 

Výstraha pro obyvatele před silným a extrémně silným větrem platí

od 22:00 hod. dne 9.2.2020 do 20:00 hod. dne 11.2.2020.
ČHMÚ a HZS doporučují sledovat aktuální situaci, zajistit okna a

dveře, upevnit volně uložené předměty a omezit pohyb venku i jízdu

autem. Doporučuje se nezdržovat se v okolí starších budov, větších

stromů a stožárů.

V bezprostředním ohrožení volejte tísňovou linku 150 nebo 112.


SčVK NEHODA_VODA

Přerušení dodávky vody v některých částech Horního Jiřetína.
SčVK situaci stále řeší a hledají problém. 


INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Na obrázku může být: text


Městský úřad Horní Jiřetín

Úřední hodiny v závěru roku 2019

Pondělí    23.12.2019 ZAVŘENO               
Pátek      27.12.2019 ZAVŘENO    
Pondělí    30.12.2019 8.00 - 13.00 hodin    
Úterý       31.12.2019 ZAVŘENO

 


POŠTA PARTNER_UPOZORNĚNÍ

 
PROVOZNÍ DOBA / 25. 10. 2019
8:00 - 10:00 / 15:00 - 17:00

Joga v kulturním domě 2019

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí, obloha, oceán, text, voda a venku


POŠTA PARTNER HORNÍ JIŘETÍN_UPOZORNĚNÍ

ZMĚNA PROVOZNÍCH HODIN OD 7. 10. 2019 - 16. 10. 2019

Po - Pa

8:00 - 12:00

 

od 17. 10. 2019 běžný provoz  

 

 


Cvičení žen

Na obrázku může být: text


Zájezd na houby

Na obrázku může být: text


Zájezd na houby

Na obrázku může být: text


Výlet do Tropického ostrova

Připomínáme výlet do Tropického ostrova ve středu 21. 8. 2019.

Odjezd v 6:00 z náměstí 1. máje v Horním Jiřetíně, v 5:45 od černického

hostince! S sebou: cestovní doklady! Návrat v pozdních večerních hodinách.


VÝLET - Tropical Islands 21.08.2019

Město Horní Jiřetín pořádá výlet do Tropického ostrova (Německo)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tropicky-ostrov.pdf 334 Kb

VÝLET - MIRAKULUM 17.07.2019

Město Horní Jiřetín pořádá výlet do zábavně naučného parku MIRAKULUM

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mirakulum-2019.pdf 270.8 Kb

OČKOVÁNÍ PSŮ 2019

Není k dispozici žádný popis fotky.


UPOZORNĚNÍ_KNIHOVNA

Knihovna v Horním Jiřetíně bude 7. 5. 2019 z důvodu přerušení dodávky

elektrické energie uzavřena.


UPOZORNĚNÍ_MěÚ UZAVŘEN

 

V úterý (7. 5. 2019) bude MěÚ Horní Jiřetín z důvodu přerušení dodávky

elektrické energie uzavřen.


UPOZORNĚNÍ_MěÚ uzavřen


Ve čtvrtek (25. 4. 2019) bude MěÚ Horní Jiřetín z důvodu přerušení

dodávky elektrické energie uzavřen.


Kotlíkové půjčky

Na obrázku může být: 1 osoba, smÄje se, text


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ

Není k dispozici žádný popis fotky.


VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2019

Není k dispozici žádný popis fotky.


PREZENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ve středu (13. 2.) od 17:00 se v zasedací místnosti v kulturním domě uskuteční

prezentace územního plánu.


Betlémské světlo

 

Betlémské světlo dorazí do kostela Nanebevzetí Panny Marie

v Horní Jiřetíně 23. 12. 2018 v 17 hodin.  


Upozornění!

Vážení obyvatelé Horního Jiřetína a Černic,

z důvodu konání akce Rozsvěcení vánočního stromku budou 6. 12. 2018 od 16:00 do 18:00

uzavřeny silnice v ulici Horská (úsek - od budovy pošty ke kulturnímu domu) a v ulici

Nad Nádražím (úsek - od truhlárny ke kulturnímu domu). Děkujeme za pochopení

a omlouváme se za případné komplikace!


UPOZORNĚNÍ SBĚRNÝ DVŮR

 

V sobotu 17. 11. 2018 bude sběrný dvůr uzavřen! 


Bankomat v Horním Jiřetíně

Od pondělí 3. září 2018 bude v Horním Jiřetíně v provozu

bankomat ČSOB v budově zdravotního střediska vedle

infocentra na adrese Havlíkova 49.


PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÝ DVŮR

POZOR ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO DVORA od 1.3. 2018

POZOR ZMĚNA !

SBĚRNÝ DVŮR Horní Jiřetín

Provozní doba:

Pondělí   8.00 - 11.30        12.00 - 16.00 hod.

Středa     8.00 -  11.30       12.00 - 16.00 hod.

Sobota    8.00 -  11.30       12.00 - 16.00 hod.

Odpovědná osoba: Pavel Wagner tel. 737 053 446

 • bezplatně mohou ukládat odpad pouze občané s trvalým pobytem v Horním Jiřetíně a Černicích
 • ukládá se objemný odpad, bioodpad, elektrospotřebiče a elektronika
 • dbejte pokynů obsluhy sběrného dvora, riziko úrazu !

Infocentrum uzavřeno!


UPOZORNĚNÍ NA "FALEŠNÉ OPRAVÁŘE STŘECH"

Upozorňujeme občany Horního Jiřetína a Černic na skutečnost, že se v naše městě pohybují „falešní opraváři střech“, kteří obcházejí domy a nabízí opravy střech a klempířské práce. Tito lidé jsou pravděpodobně cizinci a není vyloučeno, že se snaží vylákat z důvěřivých lidí finanční prostředky.


INFOCENTRUM

 

 
Město Horní Jiřetín a Černice tak, jak je neznáte! V červnu se v našem městě

otevřelo informační centrum a kromě informací z nejbližšího okolí nejen pro

turisty si budou moci kolemjdoucí zakoupit také drobné propagační předměty.

Mapy s vyobrazením našeho regionu, turistické známky, trika s erbem města,

nápojové nádoby do batohu, počítačové flash disky, drobné psací potřeby a ještě

mnohem víc vám nabídneme na adrese Havlíkova 49 – na náměstí 1. Máje –

v nově zrekonstruované budově vedle potravin COOP.

Otevírací doba INFOCENTRA:

PO: ZAVŘENO
ÚT: 13:00–16:00
ST: 11:00–16:00
ČT: 11:00–16:00
PÁ: 11:00–16:00
SO: 11:00–16:00
NE: 11:00–16:00     

(*) Otevírací doba je platná do 30. 9. 2017.

 

Aktuální informace najdete na webu www.hornijiretin.cz nebo ve facebookových

skupinách Horní Jiřetín a Černice INFO či Horní Jiřetín kulturní.

 


Úřad práce Most

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
img601.pdf 348 Kb

KONTROLY KOTLŮ

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=KVK

http://aptt.cz/aktuality-index/informace-ke-kontrolam-kotlu


KOTLÍKOVÁ DOTACE

 

Zastupitelstvo města Horní Jiřetín na svém zasedání konaném dne 07.10.2013 (usnesení č. 107/10/13) schválilo záměr finančně podporovat přechod z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Horní Jiřetín. 

Cílem této systémové podpory je trvalé odstranění stávajících zastaralých topenišť na tuhá paliva za kvalitní nízkoemisní způsoby vytápění na území města Horního Jiřetína. Toto opatření je zaměřeno zejména na snižování vnášení jemných prachových částic a nebezpečných polycyklických aromatických uhlovodíků do venkovního ovzduší.

Výše příspěvku činí max. 50 % žadatelem vynaložených nákladů na pořízení instalovaného zařízení (zdroje tepla), a to do max. výše 40 tis.,- Kč.
 

 

Žádosti o dotaci je možné podávat od 27.11.2013 na Městském úřadě v Horním Jiřetíně, Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.3-zadost-o-dotaci.pdf 274.9 Kb
zasady-kotlikova-dotace-nove-zneni439281908.pdf 257.2 Kb