Czech POINT

Informace o projektu Czech POINT

                 

Ověřené výstupy vydává:
Městský úřad Horní Jiřeítn 
Potoční 15
43543 Horní Jiřetín

O výpis můžete požádat:
V úřední dny a hodiny (pondělí a středa) od 8:00 do 17:00 hod

Úřední záležitost bude vyřízena i mimo stanovené úřední dny a hodiny po dohodě s úředníkem, pokud tomu nebudou bránit závažné důvody provozního charakteru.

Co je to Czech POINT:
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:
 

Výpisy z veřejných evidencí:
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí


Výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstříku trestů

Ceník
Rejstříku trestů  50,- Kč za výpis, bez ohledu na počet stran.
Cena ostatních výpisů za první stránku 100,- Kč a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

 

Ceník
 EVIDENCE Cena za 1. stranu Cena za
každou další
i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč  50,- Kč
 Živnostenský rejstřík 100,- Kč  50,- Kč
 Katastr nemovitostí 100,- Kč  50,- Kč
Rejstřík trestů  50,- Kč   0,- Kč

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.
Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
 

Rejstřík
Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ subjektu
Katastr nemovitostí

·      Pro hledání výpisu podle Listu vlastnictví – katastrální území a číslo LV

·      Pro hledání výpisu podle seznamu nemovitostí – katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu a číslo popisné jedná-li se o stavbu


Ověřené výstupy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů (RT):
Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.

Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a prokázat svoji totožnost.

 
Nové agendy Czech POINT
Výpis z centrálního registru řidičů

Podle novely zákona č. 361/2000 Sb., (zákon o silničním provozu), která nabyla účinnosti dne 1.ledna 2009, lze zažádat o Výpis bodového hodnocení řidiče z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

 Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Od 1. ledna 2009 lze zažádat i o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.

 Výpis z registru účastníků provozu MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“)

Od 1. ledna autorizují kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“) za účelem podání agendy nebo její kontroly.

 Správní poplatek u těchto výpisů je 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku.