Czech POINT

Informace o projektu Czech POINT

Informace o projektu Czech POINT                    

Ověřené výstupy vydává:   Městský úřad Horní Jiřeítn 

Potoční 15

43543 Horní Jiřetín

 

O výpis můžete požádat: v úřední dny a hodiny (pondělí a středa) od 8:00 do  17:00

 

Úřední záležitost bude vyřízena i mimo stanovené úřední dny a hodiny po dohodě s úředníkem, pokud tomu nebudou bránit závažné důvody provozního charakteru.

 

Co je to Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:
 

Výpisy z veřejných evidencí:
Obchodní rejstřík

Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí


Výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstříku trestů

Ceník
Rejstříku trestů  50,- Kč za výpis, bez ohledu na počet stran.

Cena ostatních výpisů za první stránku 100,- Kč a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.
 

Ceník

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další

i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

 50,- Kč

 0,- Kč

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?


Ověřené výpisy z veřejných evidencí.

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
 

Rejtřík

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ subjektu

Katastr nemovitostí

·      Pro hledání výpisu podle Listu vlastnictví – katastrální území a číslo LV

·      Pro hledání výpisu podle seznamu nemovitostí – katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu a číslo popisné jedná-li se o stavbu

 

 

Ověřené výstupy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů (RT)

Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.

Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a prokázat svoji totožnost.

 

Nové agendy Czech POINT

Výpis z centrálního registru řidičů

Podle novely zákona č. 361/2000 Sb., (zákon o silničním provozu), která nabyla účinnosti dne 1.ledna 2009, lze zažádat o Výpis bodového hodnocení řidiče z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

 

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Od 1.ledna 2009 lze zažádat i o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.

 

Výpis z registru účastníků provozu MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“)

Od 1.ledna autorizují kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“) za účelem podání agendy nebo její kontroly.

 

Správní poplatek u těchto výpisů je 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku.