Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Historie a současnost

 

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Bohoslužby:
Mše svatá, každou neděli od 11:00 hod

Římskokatolická farnost Horní Jiřetín
Školní 124/48
435 43 Horní Jiřetín

Ing. Vladimír Buřt, farní správa

Mobil: +420 724 081 095
E-mail: vladimir.burt@email.cz

 

Historie a architektura kostela
 

Již v roce 1263 stál v Horním Jiřetíně kostel. Byl zřejmě pozdně románský nebo raně gotický. Písemné doklady, které by původní hornojiřetínský kostel blíže specifikovaly, se bohužel nedochovaly, nebo spíše zatím nedohledaly. V druhé polovině sedmnáctého století již středověká stavba nevyhovovala svou velikostí rostoucímu počtu poutníků, a proto bylo po roce 1680 rozhodnuto o zbourání starého a stavbě nového, podstatně většího kostela. Stavebníkem byl pražský arcibiskup Jan Bedřich, hrabě z Waldstein-Wartenbergu, který pověřil věhlasného barokního architekta Jeana Baptistu Matheye vypracováním plánů. Stavba kostela probíhala v letech 1694 až 1700. Hornojiřetínský kostel je dvoulodní na půdorysu kříže s užším, polygonálně zakončeným presbytářem a mohutnou hranolovou věží s volutovými zdmi a cibulovou bání v západním průčelí. Fasády jsou bohatě členěny pilastry a římsami, portál hlavního vstupu s rozeklaným štítem se sochami Madony a puttů. V závěru presbytáře je vstupní portál s polokruhovým nástavcem a nikou se sochou sv. Antonína Paduánského. Stropy lodí a presbytáře jsou sklenuty valeně s lunetami, podvěží je sklenuto křížově, kruchta plackou, sakristie a panská oratoř klášterními klenbami, stejně jako křestní kaple. 

Interiér kostela je vybaven původním a velmi cenným barokním zařízením. Kostel byl původně obehnán ambitovými chodbami se sedmi kaplemi. Ambity se bohužel do dnešních časů nedochovaly, a tak je dnes můžeme vidět už jen na obrazu C. R. Crolla z roku 1843.

 

 

Historie farnosti a poutní tradice
 

Nejstarší písemnou zmínkou o obci Jiřetíně a zdejším kostele je listina upravující poddanské povinnosti, která pochází z roku 1263. Další významnou připomínkou vztahující se k dávné historii Jiřetína je listina krále Přemysla Otakara II. z roku 1273, která stanovuje mílové právo města Mostu. Horní a Dolní Jiřetín tvořily jednu obec až do roku 1409, kdy tehdejší majitelka Anna z Kodlic dala povolení k rozdělení obce i farnosti. Již před rokem 1384 zde existuje plebanie. Matriky jsou dochovány od roku 1639. Horní Jiřetín je již ve středověku označován jako poutní místo na cestě z Čech do Saska. Od roku 1409 jsou pak doloženy velké poutní slavnosti ke cti Panny Marie. Celé patnácté století je pro Horní Jiřetín ve znamení vzmáhající se poutní mariánské tradice, což dosvědčuje bula papeže Sixta IV. z 24. prosince 1473, kterou byl polepšen zdejší poutní kostel. Z patnáctého věku také pochází pozdně gotická dřevěná plastika hornojiřetínské Madony s dítětem. Velkého vzestupu dosáhla poutní tradice v Horním Jiřetíně v období baroka, tedy v závěru sedmnáctého a po téměř celé osmnácté století. Dobové záznamy uvádějí, že v některých dnech poutních slavností přistupovalo až 24 000 poutníků ke svatému přijímaní a mši svatou celebrovalo více než 70 kněží. Hornojiřetínské Madoně byla v baroku postavena a také zasvěcena jedna z kaplí takzvané Svaté cesty, spojující Prahu se Starou Boleslaví. Tato kaple stojí dodnes a nachází se v Praze–Vinoři. V roce 1780 daroval papež Pius VI. hornojiřetínské farnosti vzácné rokokové relikviáře s ostatky světců sv. Donáta a sv. Justiny. Od téhož roku pak každoročně probíhaly nejen letní pouti k Panně Marii hornojiřetínské, ale také podzimní pouti ke cti sv. Donáta a sv. Justiny. Mariánská poutní tradice je dodnes živá. 

 

 

Historie a současnostHistorie a současnostHistorie a současnostHistorie a současnostHistorie a současnostHistorie a současnostHistorie a současnost
 

foto ©: Ibra Ibrahimovič