Matriční úřad

MATRIKA

MATRIKA

Komplexně zajišťuje výkon státní správy vyplývající ze zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně  některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 NAROZENÍ

 Rodný list vydá pro narozené dítě ten matriční  úřad, do jehož obvodu místo narození patří.

K vyřízení rodného listu je třeba předložit :

 • oddací list (u manželského dítěte)
 • rodný list matky (u nemanželského dítěte)
 • prohlášení o jménu příp. jménech (podepsané oběma rodiči)
 • u nesezdaných rodičů souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (je-li matka rozvedená)
 • úmrtní list (je-li matka vdova)
 • občanský průkaz nebo cestovní doklady, nebo povolení k pobytu cizince

Upozornění :  Pokud se dítě narodí ve lhůtě do 300 dnů po zániku manželství rozvodem nebo úmrtím manžela, považuje se za otce dítěte muž, za něhož byla matka provdána!

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů :

 K sepsání dohody o určení otcovství před narozením dítěte předloží matka

 • je-li svobodná – platný občanský průkaz, rodný list a těhotenskou průkazku
 • je-li rozvedená – platný občanský průkaz, rodný list a rozsudek o rozvodu s doložkou právní moci a těhotenskou průkazku
 • je-li vdova platný občanský průkaz, rodný list, úmrtní list manžela a těhotenskou průkazku

Otec předloží platný občanský průkaz a rodný list.

Po narození lze dohodu sepsat ze stejných podmínek, nepředkládá se těhotenská průkazka.

Upozornění: pokud je jeden z rodičů nezletilý, lze souhlasné prohlášení o určení otcovství sepsat pouze u místně příslušného okresního soudu (podle trvalého pobytu jednoho z rodičů), a to až po narození dítěte.

ÚMRTÍ

 Úmrtní list lze vydat pouze členům rodiny zemřelého (tj. manžel, rodiče, prarodiče, děti vnuci a sourozenci), vypraviteli pohřbu a zplnomocněným zástupcům.

 K vystavení úmrtního listu je třeba  předložit :

 • občanský průkaz zemřelého
 • rodný list zemřelého
 • občanský průkaz pozůstalého manžela
 • oddací list, pokud byl zemřelý ženatý (vdaná)

 MANŽELSTVÍ

 Manželství lze uzavřít v obřadní síni města Horní Jiřetín, příp. na jiném vhodném místě (Státní zámek Jezeří).

 K žádosti o uzavření manželství je třeba předložit :

 •  rodné listy snoubenců (pokud spolu již mají dítě, i rodný list tohoto dítěte)
 • doklad o státním občanství (platný občanský průkaz, popř. cestovní pas)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela

Pokud je snoubencem cizí státní příslušník dále předloží :

 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není starší 7 pracovních dnů před uzavřením manželství

Veškeré předkládané doklady musí být v originálech!

Za uzavření manželství v obřadní síni se neplatí.

Při uzavírání manželství mimo obřadní síň, nebo stanovenou dobu se platí správní poplatek ve výši 3.000,-Kč.

Vysvědčení o právní způsobilosti k zavření manželství

k žádosti je třeba doložit :

 •  občanský průkaz, nebo cestovní pas
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a stavu (pokud předkládá cestovní pas)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, příp. úmrtní list zemřelého manžela

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství má platnost 6 měsíců ode dne vystavení.

Za vydání se hradí správní poplatek ve výši 500,-Kč.

Osvědčení k uzavření církevního sňatku

Toto osvědčení vydává matriční úřad v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno Osvědčení je vydáno na základě písemné žádosti snoubenců a po předložení dokladů k uzavření manželství.

Za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč.

Vydávání matričních dokladů

Matriční doklady – prvopis rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu jsou vydány oprávněné osobě po předložení občanského průkazu.

Pokud dojde ke ztrátě dokladu matriční úřad vydá na základě žádosti oprávněné osobě jeho druhopis.

Oprávněnou osobou je:

 • fyzická osoba, které se zápis týk, nebo členové rodiny – manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci, sourozenci a zplnomocnění zástupci
 • státní orgány pro úřední potřebu
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
 • fyzická osoba, která prokázala, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územně samosprávných  celků

 Správní poplatek za vyhotovení druhopisu je 300,- Kč

Změna jména a příjmení

 Jméno popř. jména, nebo příjmení lze měnit pouze na základě žádosti.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

 Písemná žádost musí obsahovat :

 • Jméno, popř. jména, příjmení popř. rodné příjmení, datum a míst narození, popř. datum a místo uzavření manželství
 • Rodné číslo
 • Místo trvalého pobytu žadatele, popř. nezletilého dítěte
 • Jméno popř. jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • Údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte

 Správní poplatky :

200,- Kč  při změně hanlivého, směšného

300,- Kč při změně příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 

3000,- Kč  při změně v ostatních případech

Legalizace a vidimace

 Legalizace podpisů a vidimace listin se na matrice provádí každý den.

Legalizace – správní poplatek za každý podpis                                50,- Kč

Vidimace – správní poplatek za každou započatou stránku             30,- Kč

Správní poplatky lze hradit v hotovosti nebo platební kartou.