Zastupitelstvo

Jednací řád zastupitelstva města Horní Jiřetín

Jednací řád zastupitelstva města Horní Jiřetín

Zastupitelstvo města Horní Jiřetín vydává ve smyslu ust. § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento jednací řád

 

Čl. 1

Působnost zastupitelstva města

 

 1. Jednací řád zastupitelstva města upravuje zásady a způsob přípravy, svolání, jednání a usnášení zastupitelstva města.
 2. Zastupitelstvo města je oprávněno se odchýlit od tohoto jednacího řádu v případě, kdy se na tom usnese.
 3. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje zastupitelstvo města v mezích zákona o obcích.

 

Čl. 2

Působnost zastupitelstva města)

 

 1. Zastupitelstvo města je složeno z členů zastupitelstva právoplatně zvolených ve volbách do zastupitelstev obci v počtu 11 pro období 2014 až 2018
 2. Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti.

 

 

Čl. 3

Členové zastupitelstva města

 

 1. Člen zastupitelstva skládá slib před zastupitelstvem města na ustavujícím zasedání zastupitelstva města.
 2. Člen zastupitelstva města je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva města, popř. jiných orgánů města, pokud je jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

 

 

Čl. 4

Svolání a příprava zasedání zastupitelstva města

 

 1. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 2 měsíce, zpravidla v pondělí.
 2. Zastupitelstvo města svolává a řídí starosta. Přípravu zasedání zastupitelstva města zabezpečuje starosta ve spolupráci s místostarostou a městským úřadem.
 3. Městský úřad informuje o místě, době konání a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva města vyvěšením na úřední desce městského úřadu alespoň 7 kalendářních dní před zasedáním zastupitelstva města.
 4. Pozvánka na zasedání zastupitelstva města je členům zastupitelstva města zaslána nejméně 7 kalendářních dní před jeho konáním. Spolu s pozvánkou jsou zaslány podkladové materiály k navrženému programu zasedání.
 5. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva města komplexně posoudit problematiku.
 6. Podkladové materiály pro zasedání zastupitelstva města obsahují název materiálu, důvodovou zprávu, nároky na rozpočet města a návrh usnesení.

 

 

Čl. 5

Průběh zasedání zastupitelstva města

 

 1. Zasedání zastupitelstva města jsou vždy veřejná.
 2. Ze zasedání se pořizuje zvukový záznam, který se archivuje po dobu 3 měsíců.
 3. Zasedání zastupitelstva města řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta.
 4. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 5. Jestliže při zahájení zasedání zastupitelstva města nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, ukončí řídící zasedání s tím, že do 15 dnů bude svoláno náhradní zasedání.
 6. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.
 7. Po zahájení zasedání zastupitelstva města mohou členové zastupitelstva na výzvu předsedajícího předkládat návrhy k dodatečnému zařazení do programu zasedání zastupitelstva města, a to v rámci diskuze členů zastupitelstva k bodu programu „schválení programu“.
 8. V případě uplatnění protinávrhu dá předsedající hlasovat nejdříve o tomto protinávrhu. V případě uplatnění více protinávrhů dá předsedající hlasovat o těchto protinávrzích postupně od posledního navrženého. Schválením jednoho z návrhů se považují ostatní za nepřijatelné.
 9. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené předsedajícím.
 10. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo města na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve volební strany, které tvoří zastupitelstvo, aby jmenovaly po jednom zástupci pro dohadovací  řízení a zasedání zastupitelstva přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu hlasů, předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva města, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, předsedající jej prohlásí za zamítnutý.
 11. Zastupitelstvo hlasuje aklamací. Na návrh člena zastupitelstva města může zastupitelstvo města rozhodnout, že hlasování bude tajné. Sčítání hlasů provádí zpravidla předsedající.
 12. Předsedající nejprve konstatuje schopnost usnášení zastupitelstva města.
 13. Zastupitelstvo města schválí ověřovatele zápisu na návrh předsedajícího a předsedající jmenuje zapisovatele.
 14. Zastupitelstvo nejprve hlasuje o navrženém programu zasedání. Jsou-li uplatněny návrhy na doplnění nebo změnu programu, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích a poté o programu jako celku.
 15. Body programu zasedání uvede zpravidla předsedající, popř. předkladatel.
 16. Do diskuze ke každému bodu programu se na výzvu předsedajícího přihlašují nejprve občané města. Občan města je oprávněn vystoupit v rámci projednávaného bodu programu pouze jednou a délka jeho vystoupení nesmí přesáhnout 3 minuty. Časový limit pro vystoupení občana města může být zastupitelstvem města na návrh předsedajícího prodloužen.  Pořadí diskutujících občanů města určuje a slovo uděluje předsedající. Člen zastupitelstva města může vystoupit ke každému projednávanému bodu nejvýše dvakrát, časový limit vystoupení člena zastupitelstva je nejvýše tři minuty.
 17. Po ukončení diskuze občanů ke každému bodu programu probíhá diskuze členů zastupitelstva města k bodu programu. Pořadí diskutujících členů zastupitelstva města určuje a slovo uděluje předsedající.
 18. Zastupitelstvo města může rozhodnout na návrh předsedajícího o dalších omezujících opatřeních, jako jsou délka nebo četnost vystoupení k jednotlivým bodům programu. Diskuze musí být věcná k projednávanému bodu programu. Předsedající může odebrat diskutujícímu slovo, pokud jeho příspěvek nebude souviset s projednávaným bodem programu.
 19. Zastupitelstvo města může na návrh člena zastupitelstva města rozhodnout o ukončení diskuze k jednotlivému bodu programu zasedání.
 20.  Předposledním bodem programu zasedání zastupitelstva města je vždy diskuze členů zastupitelstva a občanů města.
 21. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva města, předsedající může rušitele zasedání vykázat ze zasedací síně.

 

 

Čl. 6

Zápis a usnesení

 

 

 1. O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis je nutno vyhotovit se všemi náležitostmi do 10 dnů od skončení zasedání zastupitelstva města a musí být uložen na městském úřadu k nahlédnutí.
 2. V zápisu se uvede:
 1. Den a místo zasedání
 2. Jména určených ověřovatelů a určeného zapisovatele
 3. Počet přítomných členů zastupitelstva
 4. Prezenční listina s vlastnoručními podpisy členů zastupitelstva
 5. Schválený program zasedání
 6. Průběh zasedání
 7. Výsledek hlasování
 8. Přijatá usnesení
 1. O případných námitkách člena zastupitelstva města proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva města.
 2. Městský úřad vyhotovuje samostatně usnesení v pořadí, v jakém je zastupitelstvo města přijalo. Usnesení podepisují starosta a určení ověřovatelé.
 3. Usnesení ze zasedání zastupitelstva města se vyvěšují na úřední desku městského úřadu na dobu 15 dnů.
 4. Usnesení ze zasedání města se zveřejní na internetových stránkách města.
 5. Zápis ze zasedání zastupitelstva zašle (obvyklým způsobem) městský úřad zastupitelům do 15 dnů od skončení zasedání zastupitelstva.

 

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

Tento jednací řád zastupitelstva města Horní Jiřetín nabývá účinnosti dnem  1. 1. 2015.

 

 

 

 

 

   Branko Glavica                                                                                                            Ing. Vladimír Buřt

    místostarosta                                                                                                                    starosta