Vyhlášky

Organizační řád obecního úřadu obce Horní Jiřetín

Základní ustanovení

Čl. 1

Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu, dělbu práce mezi jeho úseky činnosti, jejich úkoly, strukturu a vzájemné vztahy a rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích pracovníků obecního úřadu.

Čl. 2

Postavení a působnost obecního úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a pokud jde o působnost, též zvláštní zákony.

Čl. 3

1) Vztahy obecního úřadu k orgánům obce upravuje zákon.
2) Obecní úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti i přenesené působnosti obcí.

Čl. 4

Ve věcech samostatné působnosti odpovídá obecní úřad starostovi obce. Ve věcech přenesené působnosti je podřízen pověřenému úřadu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Čl. 5

Obecní úřad vykonává přenesenou působnost na úseku matrik pro územní obvod obce Horní Jiřetín.

Čl. 6

Jménem obecního úřadu jedná starosta obce, na základě zmocnění starosty a rozsahu svěřené působnosti místostarosta. Ostatní pracovníci mohou jménem obecního úřadu jednat jen na základě zmocnění.

Čl. 7

Obecně závazné vyhlášky a jiná usnesení zastupitelstva obce podepisuje starosta. Starosta podepisuje dále ostatní opatření v samostatné působnosti obce, zaměstnavatelské úkony vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, finanční doklady. Ve věcech výkonu státní správy podepisuje rozhodnutí.

Čl. 8

Každý pracovník obecního úřadu má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného, jímž je řízen a jemuž za svou činnost odpovídá – starostu.

Čl. 9

Spory vzniklé mezi pracovníky obecního úřadu při zabezpečovaní pracovních úkolů řeší starosta.


Předávání funkcí

Čl. 10

O předávání funkcí se provede písemný zápis. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace svěřeného majetku a materiálně technických prostředků.


Působnost obecního úřadu

Čl. 11

1. V oblasti samostatné působnosti obecní úřad plní úkoly uložené zastupitelstvem obce, zejména při přípravě podkladů a návrhů pro jednání zastupitelstva obce, při zabezpečování jeho usnesení a po odborné stránce usměrňuje příspěvkovou organizaci a zařízení, které si obec zřídila, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
2. V oblasti přenesené působnosti vykonává obecní úřad státní správu v rozsahu stanoveném zákony s vyjímkou věcí, které patří do působnosti zvláštních orgánů.


Organizační struktura obecního úřadu

Čl. 12


Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a úředníci tohoto úřadu.


Řízení obecního úřadu

Čl. 13


1. V čele obecního úřadu je starosta, který odpovídá zastupitelstvu obce za svoji činnost. Činnost úředníků obecního úřadu řídí starosta, který je bezprostředně nadřízeným. Starosta plní funkce statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů.
2. Starosta přijímá opatření k připravenosti obecního úřadu, zřízených organizací obce, na plnění úkolů za branné pohotovosti státu a spojených s řešením mimořádných událostí, v případě živelných pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí.
3. Starosta je bezprostředně nadřízeným místostarosty a zaměstnancům obce, nezařazených v obecním úřadě.

Čl. 14

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti.Závěrečná ustanovení

Čl. 15


Organizační řád obecního úřadu obce Horní Jiřetín schválilo zastupitelstvo obce dne s účinností dne