Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005

Zastupitelstvo obce Horní Jiřetín usnesením č. 254/09/05 ze dne 27.09.2005 vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.Článek l.


Z r u š u j í  s e


Obecně závazné vyhlášky obce Horní Jiřetín o čistotě, ochraně veřejných prostranství a veřejného pořádku z 27.10.1992 účinná dnem 27.10.1992 a o zachování klidu, zejména nočního v obci z 6.2.1992 účinná dnem 21.2.1992.


Článek 2.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po dni vyhlášení tj. 12.10.2005.
Helena D e r n e r o v á             Branko G l a v i c a
místostarostka                            starosta