Vyhlášky

Jednací řád zastupitelstva města Horní Jiřetín

Zastupitelstvo Města Horní Jiřetín vydává ve smyslu ust. § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento jednací řád.Jednací řád zastupitelstva městaČl. 1

­Úvodní ustanovení
1. Jednací řád zastupitelstva města upravuje zásady a způsob přípravy, svolávání, jednání a usnášení zastupitelstva města, stejně jako kontroly plnění jeho usnesení.

2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje zastupitelstvo města v mezích zákona o obcích.Čl. 2

Působnost zastupitelstva města
1. Zastupitelstvo města je složeno z členů zastupitelstva právoplatně zvolených ve volbách do zastupitelstev obcí v počtu 11 pro léta 2011 - 2014.

2. Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti.Čl. 3

Členové zastupitelstva města


1. Mandát člena zastupitelstva města vzniká zvolením.

2. Člen zastupitelstva města skládá slib před zastupitelstvem města na ustavujícím nebo prvním zasedání zastupitelstva města, kterého se účastní.

3. Člen zastupitelstva města má při výkonu své funkce právo :

a) přednášet návrhy zastupitelstvu města a dalším orgánům města,

b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob jejichž zakladatelem je město, a na vedoucí příspěvkových organizací, které město založilo. Písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, pokud jejímu poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich zveřejnění (zák.č. 106/1999 Sb., Obchodní zákoník).

c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do městského úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena

zastupitelstva města, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění (zák.č. 106/1999 Sb., Obchodní zákoník). Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

4. Člen zastupitelstva města je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva města, popřípadě zasedání jiných orgánů města, je-li jejich členem; plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

5. Člen zastupitelstva města omlouvá svojí nepřítomnost na zasedání zastupitelstva města u starosty. Pozdní příchod a předčasný odchod u předsedajícího zasedání.

6. Člen zastupitelstva města, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech města mohl znamenat výhodu, nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů) je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu města, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán města.Čl. 4

Svolání a příprava zasedání zastupitelstva města
1. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za  měsíce, kde není zvolena rada města. Zastupitelstvo města se bude scházet zpravidla předposlední pondělí v měsíci. 

2. Zasedání města svolává a řídí starosta. Přípravu zasedání zastupitelstva města zabezpečuje starosta s místostarostou a městským úřadem.

3. Městský úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva města. Informaci vyvěsí na úřední desce městského úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva města.

4. Pozvánka na zasedání zastupitelstva města je členům zastupitelstva města zaslána nejméně 7 dní před jeho konáním. Spolu s pozvánkou jsou zaslány materiály k navrženému programu zasedání.

5. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva města komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

6. Materiály pro zasedání zastupitelstva města obsahují:

a) název materiálu

b) důvodovou zprávu

c) návrh usnesení

Důvodová zpráva obsahuje :

a) zhodnocení dosavadního stavu

b) rozbor příčin nedostatků

c) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický důsledek

7. Požádá-li o svolání zasedání zastupitelstva města alespoň jedna třetina členů zastupitelstva města, nebo hejtman kraje, starosta je povinen toto zasedání svolat tak, aby se konalo nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena městskému úřadu.

8. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva města podle předcházejícího odstavce, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva města.Čl. 5

Zasedání zastupitelstva města
1. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

2. Ze zasedání se pořizuje zvukový záznam na MC, který se archivuje po dobu 3 měsíců.

3. Zasedání zastupitelstva města řídí starosta, nebo místostarosta.

4. Zastupitelstvo města je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

5. Zastupitelstvo města projedná přednostně záležitosti přítomných občanů.

6. Jestliže při zahájení zasedání zastupitelstva města nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, ukončí řídící zasedání s tím, že do 15-ti dnů bude svoláno jeho náhradní zasedání.

7. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.

8. Právo předkládat návrhy k zařazení do programu jednání připravovaného zasedání zastupitelstva města mají jeho členové, výbory zastupitelstva města a občanů města. V průběhu zasedání mohou předkládat návrhy k zařazení do programu zasedání členové zastupitelstva města. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva města na program jeho zasedání rozhodne zastupitelstvo města hlasováním.

9. V případě uplatnění protinávrhu dá předsedající hlasovat nejdříve o tomto protinávrhu. V případě uplatnění více protinávrhů dá předsedající hlasovat o těchto protinávrzích postupně od posledního navrženého. Schválením jedné varianty se považují ostatní za nepřijaté.

10. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo města nejprve o variantě doporučené předsedajícím.

11. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo města na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve skupiny členů zastupitelstva města, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva města přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu hlasů, předsedající obnoví přerušené zasedán í zastupitelstva města, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za zamítnutý.

12. Zastupitelstvo města hlasuje aklamací (veřejně). Na návrh člena zastupitelstva města může zastupitelstvo města rozhodnout, že hlasování bude tajné. Sčítání hlasů provádí zpravidla předsedající, pokud neurčí jinak.

13. Předsedající nejprve konstatuje schopnost usnášení se zasedání zastupitelstva města.

14. Zastupitelstvo města schválí ověřovatele zápisu na návrh předsedajícího a předsedající jmenuje zapisovatele.

15. Zastupitelstvo města nejprve hlasuje o navrženém programu zasedání. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy programu zasedání, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o programu jako celku.

16. Body programu zasedání uvede zpravidla stručným úvodním slovem předsedající, případně předkladatel.

17. Do diskuse ke každému bodu programu zasedání se přihlašují členové zastupitelstva města, přizvání hosté nebo občané města zvednutím ruky. Pořadí určuje a slovo uděluje předsedající, přičemž přednost mají členové zastupitelstva města.

18. Občan města, který dosáhl věku osmnácti let, má právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, zejména k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu za uplynulý kalendářní rok.

19. Zastupitelstvo města může rozhodnout na návrh předsedajícího o omezujících opatřeních, jako jsou délka nebo četnost vystoupení k jednotlivým bodům programu. Diskuse musí být věcná k projednávanému bodu programu zasedání. Předsedající může debrat diskutujícímu slovo, pokud jeho příspěvek nebude souviset s projednávaným bodem programu.

20. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva města, předsedající může rušitele zasedání vykázat ze zasedací síně.Čl. 6

Zápis a usnesení
1. O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje starosta, nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis jenutno vyhotovit se všemi náležitostmi do 10 dnů od skončení zasedání a musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

2. V zápise se uvede :

a) den a místo zasedání

b) jména schválených ověřovatelů zápisu a určeného zapisovatele

c) počet přítomných členů zastupitelstva města

d) prezenční listina s vlastnoručními podpisy členů zastupitelstva

města

e) schválený program zasedání

f) průběh zasedání

g) průběh a výsledek hlasování

h) přijatá usnesení

3. O případných námitkách člena zastupitelstva města proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva města.

4. Městský úřad vyhotovuje samostatně usnesení v pořadí v jakém je zastupitelstvo města přijalo. Usnesení podepisují, stejně jako zápis starosta nebo místostarostka a schválení ověřovatelé.

5. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce se vyvěšují na úřední desku městského úřadu na dobu 15 dnů.

6. Usnesení ze zasedání města se zveřejní na internetových stránkách města.Čl. 7

Závěrečná ustanovení
Tento jednací řád zastupitelstva města Horní Jiřetín nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstva obce tj. 24.01.2011 usn. č. 05/01/11.Tímto se ruší jednací řád schválený dne 22.11.2006Ing. Vladimír B u ř t                                                    Branko G l a v i c a

  místostarosta                                                                   starosta