INFORMACE PRO OBČANY

Zásady prodeje RD

Parcely RD v lokalitě Pod lesem – zásady prodeje

Usnesení č. 225/03/2021 ze dne 31.03.20212

Zastupitelstvo města schvaluje zásady prodeje zasíťovaných pozemků v lokalitě Pod lesem, jak jsou uvedeny v příloze usnesení.

Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Město Horní Jiřetín zrealizovalo na své náklady zasíťování nových parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod lesem. Součástí investice bylo vybudování nových komunikací s živičným povrchem a rovněž veřejné osvětlení lokality.

 Město nabízí k přímému prodeji 15 parcel a pro účely prodeje vydává závazná pravidla:

 

 1. Zabránění zneužití pozemků

 

 1. Pozemek se prodává výhradně za účelem výstavby RD.
 2. Nejpozději do 1 roku od nabytí vlastnického práva k pozemku předloží nabyvatel městu doklad o podání žádosti o vydání stavebního povolení (sankce při nesplněn 50 000 Kč).
 3. Nejpozději do 2 let od nabytí vlastnického práva k pozemku předloží nabyvatel městu pravomocné stavební povolení (sankce při nesplnění 50 000 Kč).
 4. Nejpozději do 4 let od nabytí vlastnického práva k pozemku předloží nabyvatel kolaudační rozhodnutí nebo souhlas s užíváním stavby nového RD (sankce 50 000 Kč).
 5. Nejpozději do 5 let od nabytí vlastnického práva k pozemku bude v novém RD přihlášena nejméně jedna osoba k trvalému pobytu.
 6. Při nesplnění podmínek z bodů 2 a 4 může město odstoupit od kupní smlouvy.
 7. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy odstoupit a pozemek vrátit městu spolu se zaplacením odstupného ve sjednané výši.
 8. Bude zřízeno předkupní právo a právo na zpětný odkup pozemku.

 

 1. Výběr žadatele a způsob úhrady

 

 1. Město stanoví minimální cenu za 1 m2 1.000,- Kč.
 2. Výběr uchazečů proběhne obálkovou metodou.
 3. Město nabídne všech 15 pozemků najednou. Pozemek obdrží nejvyšší nabídka.
 4. Úhrada kupní ceny proběhne před převodem pozemku na nového vlastníka, a to do 4 měsíců od rozhodnutí ZM o uzavření kupní smlouvy.
 5. Žadatel může získat nejvýše jeden pozemek.
 6. Nabyvatel pozemku s ním nesmí podnikat.

 

 1. Zásady umístění a řešení stavby

 

 1. Město stanoví závaznou uliční čáru na 1 m a stavební čáru na 6 m.
 2. Město stanoví podmínky pro technické řešení plotu mezi pozemkem a  veřejným prostorem (komunikací). Maximální výška tohoto plotu se stanoví na 1,5 m, přičemž nad výšku plotu 1,2 m musí být zachována 70% průhlednost.
 3.  Rodinné domy budou projektovány v nízkoenergetickém standardu.